Персонални средства
Вие сте тук: Начало
Действия към документ

Магистърска програма: Разпределени системи и мобилни технологии

от adminПоследна промяна 2023-11-06 13:40

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: проф. д-р Елиза Стефанова
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 02 8161 205 E-mail: eliza@fmi.uni-sofia.bg

Представяне на магистърската програма в Power Point формат.

Магистърската програма по Разпределени системи и мобилни технологии (РСМТ) обединява широк спектър от знания в актуалните аспекти на компютърните мрежи, софтуерните технологии, изчислителната техника и телекомуникациите. Програмата е с продължителност 3 семестъра, като последния семестър е предвиден за разработване на дипломен проект. Тя е съставена с оглед на придобиване на познания, практически умения и способности за най-ефективно и успешно навлизане на студентите в този бързо развиващ се актуален клон на съвременните технологии. Същевременно тя осигурява един по-широк поглед върху принципите на проектиране, изграждане и свързване на сложни системи с разпределена обработка и отдалечен достъп до информацията и създава условия за подготовка на научни кадри в съответните специалности.

Обща характеристика на завършващите студенти
Програмата по РСМТ е насочена към подготовката на новата генерация проектанти и разработчици на съвременните софтуерни системи в областта на разпределените и мрежовите системи и мобилните комуникации. Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като професионални проектанти и разработчици на софтуер самостоятелно и в екип. Предвидени са достатъчен обем от актуални по значение курсове, посветени на теоретичните основи и архитектурни и технологични решения при разпределените многослойни програмни системи и на разпределената обработка, съхранение и пренасяне на данни. Ще бъдат основно разгледани и съвременни езици и средства да изграждане на сървърни приложения и интегрирането помежду им (Java, Jini, Corba), за пренасяне и представяне на данни (WML, XHTML, XML), както и най-съвременните технологии за проектиране, изграждане и експлоатация на комуникационни системи и компютърни мрежи. В предвидените лабораторни упражнения и семинари студентите ще имат възможността да усвоят работата с уникално комуникационно оборудване за решаване на сложни практически казуси, както и програмни среди и средства за разработка на модули от паралелни и разпределени системи и сървърни приложения, като приложат практически получените знания в рамките на курсови задачи и проекти. Те ще имат професионална компетентност и умения за прилагането на инженерен подход при проектирането и управлението на разпределени мрежи и системи. Това ще позволи на тези специалисти да развият и поемат функциите на ръководители в различните нива на управление в организациите от софтуерната и телекомуникационната индустрия.

Общи умения
Завършващите магистърската програма РСМТ трябва да са компетентни да
– Демонстрират знание и разбиране на съществените факти, концепции, принципи и теории, които са свързани с информатиката и особено с компютърни и комуникационни мрежи и мобилни устройства.
– Да използват това знание и разбиране при проектирането на компютърни мрежи и разпределени системи по начин, който демонстрира схващане на предимствата и недостатъците на различните варианти на проектиране.
– Да идентифицират и анализират критерии и спецификации, които са подходящи за специфични проблеми в областта на мрежите и комуникациите
– Да прилагат подходящи теория, практики и средства за специфицирането, проектирането, разработването и оценяването на компютърните и информационните технологии.

Практически умения
Завършващите Разпределени системи и мобилни технологии трябва да придобият способности да:
– специфицират, проектират и създават компютърни мрежи и разпределени софтуерни системи
– работят в екипи и на проектен принцип
– оценяват компютърните системи и мрежи в термините на наличните стандарти и спецификации
– събират и прилагат нова информация от различни видове източници, като учебници, ръководства, Интернет
– прилагат и разбират принципите и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии при проектирането и реализирането на компютърни мрежи и разпределени системи

Допълнителни умения
Тези умения не засягат специфична свързана с компютри област от знанието. Те са средство за удовлетворяване на общите интереси на студентите в областта на компютрите. Тези умения включват способност да:
– правят кратки и ясни презентации пред различни аудитории за технически проблеми и решенията им
– работят ефективно като член на екип от разработчици
– разбират и обясняват качествените измерения на проблем
– управляват собственото си обучение и развитие, включително разпределяне на времето и организационни умения

Обосновка за необходимостта и перспективи за реализация на подготвяните специалисти
Maгистърската програма по Разпределени системи и мобилни технологии включва широк спектър от курсове в областта на съвременните технологии за изграждане на комплексни софтуерни решения като системите за управление на паралелни и разпределени изчислителни ресурси, компютърни мрежи, системи с изкуствен интелект, мобилни приложения, електронна търговия и други Интернет приложения. Същевременно тя дава необходимите познания за управлението на сложни и големи проекти в информационните технологии, координирането и планирането на бизнес процесите, и като такава се явява стратегическа за реализацията на специалистите, които я завършват.
Бъдещите магистри по Разпределени системи и мобилни технологии ще имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени фирми и проекти, като самостоятелни проектанти и членове на екипи. Те ще могат да прилагат на практика изучаваните световни практики и модерни средства за специфициране, проектиране, създаване, проверка и внедряване на съвременни компютърни мрежи и системи.

Примери от най-добрата европейска и световна практика
При съставянето на програмата за използвани ключови примери от световната практика в областта на обучението по информационни и комуникационни технологии. Примери за това са IEEE Computer Society – ACM Computing Curricula – Computer Science Volume, 2001: http://www.computer.org/education/cc2001/final/index.htm , Cisco мрежовата академия: https://www.netacad.com/ , примерни курсове и програми на водещи Европейски и Американски университети, както и многобройни материали от водещи технологични компании в областта на мрежите и комуникациите.Powered by Plone, the Open Source Content Management System

Този сайт спазва следните стандарти: